خانه ⁄ ویژگی سوم

ویژگی سوم

امکان استفاده از پخش کننده حرفه ای اپلیکیشن نینوا و نیز استفاده از سایر برنامه ها هنگام پخش محتوا از نینوا